FAQs Complain Problems

News and Notices

राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको मिति २०८१।०१।२३ को परिपत्र।

राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको मिति २०८१।०१।२३ को परिपत्र अनुसार गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धीत सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गरिन्छ ।

Pages